ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 
ฐานข้อมูลจิตอาสา อากาศอำนวย
รหัส ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
8721 ธิดารัตน์ เหง้าสุวรรณ หญิง 12 96 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8722 ปราณีต เหง้าสุวรรณ หญิง 51 113 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8723 วาสนา พรมบุตร หญิง 52 24/1 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร