ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 
ฐานข้อมูลจิตอาสา อากาศอำนวย
รหัส ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
8701 ทองฉันท์ ตุ่ยไชย ชาย 56 109 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8702 แหวนเพ็ชร ใยแก้ว หญิง 54 18 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8703 ถิรวัฒน์ งิ้วโสม ชาย 17 95 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8704 ขวัญฤดี วีระพัง หญิง 13 93 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8705 จารุวรรณ ไชยวงศ์ษา หญิง 13 53 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8706 ณิชารีย์ หอมอ่อน หญิง 13 5/1 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8707 ธัญชนก วชิโรดม หญิง 43 122 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8708 วิยดา เหง้าสุวรรณ หญิง 36 17 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8709 บุษบา ประทุมทอง หญิง 38 5 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8710 บุญไทย พิมยะวงค์ หญิง 62 39 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8711 ยิ้มรัก บุญยัสสะ หญิง 62 8 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8712 ยุพยงค์ เหง้าละคร ชาย 47 116 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8713 สายหยุด คาบไชยศรี หญิง 68 8 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8714 สายันต์ คาบไชยศรี หญิง 71 8 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8715 แสงอรุณ คาบไชยศรี หญิง 59 8 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8716 ธัญญรัตน์ จูมจันทา หญิง 9 34 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8717 สมัย จาดบุญมา หญิง 60 118 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8718 ทวี พลสุวรรณ หญิง 53 65 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8719 มาลิษา ทองมา หญิง 25 115 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8720 ดวงอุรา คิอินธิ หญิง 54 49 หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร