ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 
ฐานข้อมูลจิตอาสา อากาศอำนวย
รหัส ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
41 บุญเลี้ยง ราชภักดี ชาย 57 128 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
42 คำฟอง โพชะราช หญิง 49 222 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
43 ธัญญารัตน์ โพเบี้ยว หญิง 17 183 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
44 บัวสุรี ขีนปัญญา หญิง 54 62 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
45 ปิ่น แง้นาเหนือ ชาย 60 50 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
46 รัศณี ลีพรม หญิง 35 22 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
47 ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ ชาย 51 133 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
48 ละม่อม เคนไชยวงศ์ หญิง 51 133 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
49 สวรรค์ สุนทอน หญิง 43 159 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
50 คำฟอง เพ็ชรรัตน์ หญิง 59 132 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
51 นริศรา โพชะราช หญิง 26 54 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
52 มาลาตี โพชะราช หญิง 47 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
53 ยศสา ลีพรม หญิง 37 9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
54 เรืองยุทธ ภูวงศ์ ชาย 46 218 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
55 กติกา ผ่องแผ้ว หญิง 19 94 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
56 ชาตรี ลีพรม ชาย 18 147 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
57 เด่น ลีพรม ชาย 52 42 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
58 ปทุมมาลย์ เอกพันธุ์ หญิง 59 105 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
59 ไพโรจน์ โพชะราช ชาย 52 194 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
60 วันทอง ลีพรม ชาย 62 34 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร