ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 
ฐานข้อมูลจิตอาสา อากาศอำนวย
รหัส ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
21 ปีชา ขานดี ชาย 42 74 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
22 เยาวลักษณ์ พลศักดิ์ขวา หญิง 50 148 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
23 วันชัย คิดโสดา ชาย 44 4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
24 สมใจ โพชะราช หญิง 43 36 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
25 สอนชัย โพชะราช ชาย 39 197 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
26 ดอกไม้ พิมพาศรี หญิง 51 68 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
27 เตรียม คำแหง ชาย 66 5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
28 มะลิ ลีพรม หญิง 53 69 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
29 วาสนา ลีพรม หญิง 52 167 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
30 สมดี ลีพรม หญิง 55 8 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
31 สมบัติ อินทะภูมิ หญิง 52 12 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
32 กิตติพงษ์ ลีพรม ชาย 57 61 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
33 บัวแก้ว ศรีระวงค์ ชาย 63 29 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
34 บุญล้วน ลีพรม ชาย 67 93 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
35 ศิริขวัญ พิมพาศรี หญิง 19 68 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
36 จิรัฐติกร คำแหง หญิง 10 5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
37 บุญเพ็ง โพชะราช หญิง 56 92 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
38 ลลิตา ราชภักดี หญิง 27 128 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
39 ลัดดา พละไกร หญิง 55 67 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
40 วราภรณ์ กิมุล หญิง 16 168 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร