ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 
ฐานข้อมูลจิตอาสา อากาศอำนวย
รหัส ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล ชาย 25 7 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
2 พรรณิภา ไขคำ หญิง 21 84 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
3 อชิระญา ลีพรม หญิง 20 81 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
4 กิลอน โพชะราช ชาย 50 25 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
5 ทองมี โพชะราช ชาย 51 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
6 บรรทม โพชะราช ชาย 50 56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
7 สุทธิพงษ์ ผาน้อย ชาย 39 156 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
8 วิจิตร สมพงษ์ ชาย 45 151 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
9 สุทัต ผ่องแผ้ว ชาย 55 94 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
10 กฤติกา ไขคำ หญิง 44 166 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
11 คำภา ลีพรม หญิง 52 71 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
12 บุญจันทร์ แง้นาเหนือ หญิง 59 50 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
13 พินยา โพชะราช หญิง 47 165 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
14 ลินนา โพชะราช หญิง 52 56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
15 วิเศษ โคตรสาอุประ หญิง 61 85 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
16 สมจิตต์ สมพงษ์ หญิง 44 151 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
17 สาคร โพชะราช หญิง 49 23 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
18 อุดร โพชราช หญิง 52 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
19 ชูกิ่น โพชะราช หญิง 47 25 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
20 ประมวล โพชะราช ชาย 37 152 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร