แบบสำรวจข้อมูลกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ลำดับที่
ID
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ตำแหน่ง
บ้าน
หมู่
ตำบล
ประชากร
กษ.01
สมาชิกเกษตรกร
อสม
สถานะ
จัดการข้อมูล
1
3XXXXXXXXXXX1 นายทองมี โพชะราช 0981755107 ผู้ใหญ่บ้าน ท่าก้อน 1 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
2
3XXXXXXXXXXX0 นายเอกรัตน์ คำสิงห์ 0890862779 กำนัน ตำบลท่าก้อน ท่าควาย 2 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
3
3XXXXXXXXXXX5 นายเกษ จูมจันดา 0820473237 ผู้ใหญ่บ้าน นาหวาย 3 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
4
3XXXXXXXXXXX1 นายสงคราม ภูพันนา 0990098697 ผู้ใหญ่บ้าน ดอนแดง 4 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
5
3XXXXXXXXXXX3 นายวิลัยศักดิ์ ขานคำภา 0916955413 ผู้ใหญ่บ้าน ดอนปอ 5 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
6
3XXXXXXXXXXX7 นายฉลวย ศิริกุล 0844698784 ผู้ใหญ่บ้าน โพนก่อ 6 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
7
3XXXXXXXXXXX9 นายบุญญารัก อุปทุม 0820486214 ผู้ใหญ่บ้าน ท่าควาย 7 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
8
3XXXXXXXXXXX4 นายสถิตย์ โสดา 0623202761 ผู้ใหญ่บ้าน ท่าก้อนเหนือ 8 ท่าก้อน
รอยืนยัน แก้ไข
9
3XXXXXXXXXXX1 นายชมภูพร เขยไชย 0967692143 กำนัน ตำบลนาฮี นาฮี 1 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
10
3XXXXXXXXXXX2 นายศรีวิศักดิ์ จันทะพันธ์ 0828498378 ผู้ใหญ่บ้าน นากะทาด 2 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
11
3XXXXXXXXXXX1 นายสุพัน บงบุตร 0981846291 ผู้ใหญ่บ้าน สงเปือย 3 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
12
3XXXXXXXXXXX1 นายสู้ ภูสำรอง 0632715361 ผู้ใหญ่บ้าน โนนสวรรค์ 4 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
13
xXXXXXXXXXXX นายอรุณ แก้วกำ 0832109873 ผู้ใหญ่บ้าน นาฮี 5 นาฮี
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
14
xXXXXXXXXXXX นายสมเพชร บัวระพา 0872229230 ผู้ใหญ่บ้าน โนนสมบูรณ์ 6 นาฮี
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
15
3XXXXXXXXXXX0 นายทองรัก ทองเฟือง 0621011426,0916939655 ผู้ใหญ่บ้าน ทุ่งพัฒนา 7 นาฮี
309
เข้าระบบ ✔️👨‍👩‍👧‍👦
16
1XXXXXXXXXXX1 นายปรีชา บงบุตร 0982197298 ผู้ใหญ่บ้าน นาฮี 8 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
17
3XXXXXXXXXXX3 นายบุญคุ้ม จันทะพันธ์ 0887058459 ผู้ใหญ่บ้าน นากะทาด 9 นาฮี
รอยืนยัน แก้ไข
18
3XXXXXXXXXXX6 นายสมพร เรืองสวัสดิ์ 0630320727 ผู้ใหญ่บ้าน วังม่วง 1 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
19
3XXXXXXXXXXX8 นายทรงศักดิ์ ดวงสุภา 0822887764 ผู้ใหญ่บ้าน บะหว้า 2 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
20
3XXXXXXXXXXX5 นายประยูร เฟือยงาราช 0828432826 ผู้ใหญ่บ้าน บะยาวใหญ่ 3 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
21
3XXXXXXXXXXX1 นายปรีชา สุดใจ 0843932823 ผู้ใหญ่บ้าน เม่นน้อย 4 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
22
5XXXXXXXXXXX3 นายประมาณ ผากงคำ 0954231606 ผู้ใหญ่บ้าน บะยาวน้อย 5 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
23
3XXXXXXXXXXX0 นางปราณี สงวนแพง 0895760243 ผู้ใหญ่บ้าน สี่แยกบริบูรณ์ 6 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
24
xXXXXXXXXXXX นางประกายเพชร บุญศรี 0933541327 ผู้ใหญ่บ้าน บะหว้า 7 บะหว้า
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
25
3XXXXXXXXXXX1 นายลำไพ ผากงคำ 0820462051 กำนัน ตำบลบะหว้า วังม่วง 8 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
26
3XXXXXXXXXXX1 นางไพรวัน ชาติชำนิ 0645603169 ผู้ใหญ่บ้าน บะหว้า 9 บะหว้า
รอยืนยัน แก้ไข
27
3XXXXXXXXXXX7 นายนิพล ฤกษ์ชัย 0833019813 ผู้ใหญ่บ้าน กุดจอกน้อย 1 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
28
3XXXXXXXXXXX4 นายชาติชาย คำเกาะ 0828576453 ผู้ใหญ่บ้าน วาใหญ่ 2 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
29
3XXXXXXXXXXX5 นายบุญจันทร์ สุวรรณจันทร์ 0610508072 ผู้ใหญ่บ้าน วาน้อย 3 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
30
3XXXXXXXXXXX1 นายชุติณัท คิดโสดาพงษ์ 0878651589 ผู้ใหญ่บ้าน กุดจอกใหญ่ 4 วาใหญ่
405
เข้าระบบ ✔️👨‍👩‍👧‍👦
31
3XXXXXXXXXXX6 นายมีนำพร สุวรรณจันทร์ 0621033279 ผู้ใหญ่บ้าน โคกไม้ล้ม 5 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
32
3XXXXXXXXXXX1 นายอลงกต จักรดา 0889602490 ผู้ใหญ่บ้าน หนองบัวแดง 6 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
33
3XXXXXXXXXXX7 นายโผน อุตรหงษ์ 0930719349 ผู้ใหญ่บ้าน ข้าวแป้ง 7 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
34
3XXXXXXXXXXX7 นายสำรี มุงธิสาร 0942374151 ผู้ใหญ่บ้าน บง 8 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
35
3XXXXXXXXXXX6 นายไพรัด ชาเหลา 0949291491 ผู้ใหญ่บ้าน วาใหญ่ 9 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
36
3XXXXXXXXXXX7 นายวีระพงษ์ มุงธิสาร 0830907122 ผู้ใหญ่บ้าน ดอนกลาง 10 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
37
3XXXXXXXXXXX1 นายวันทะนี แก้วพาดี 0835636119 ผู้ใหญ่บ้าน หนองบัวแดงเหนือ 11 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
38
3XXXXXXXXXXX2 นายวรศักดิ์ ฟองวิชัย 0610510499 ผู้ใหญ่บ้าน วาใหญ่ 12 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
39
xXXXXXXXXXXX นางนงคราญ สมบัติวงศ์ 0650522467 ผู้ใหญ่บ้าน โคกไม้ล้ม 13 วาใหญ่
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
40
3XXXXXXXXXXX7 นายชมเชย คำเกาะ 0862425817 กำนัน ตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ 14 วาใหญ่
รอยืนยัน แก้ไข
41
3XXXXXXXXXXX9 นายสมคิด พรมจักร 0862412544 ผู้ใหญ่บ้าน ถ้ำเต่า 1 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
42
3XXXXXXXXXXX8 นายสีคาน แก้วฝ่าย 0623890677 ผู้ใหญ่บ้าน โนนจำปา 2 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
43
3XXXXXXXXXXX3 นายพรชัย พันธิราช 0870992987 กำนัน ตำบลสามัคคีพัฒนา คอนทอย 3 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
44
3XXXXXXXXXXX8 นายประหยัด ประสงค์ดี 0930192450 ผู้ใหญ่บ้าน หนองผือ 4 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
45
xXXXXXXXXXXX นายคำใส พรมแสง 0987422919 ผู้ใหญ่บ้าน นาดอกไม้ 5 สามัคคีพัฒนา
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
46
3XXXXXXXXXXX6 นายสันติชัย ไชยดวง 0910578609 ผู้ใหญ่บ้าน หนองสนุก 6 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
47
3XXXXXXXXXXX4 นายสำรวย บุญชาญ 0885513761 ผู้ใหญ่บ้าน หนองสามขา 7 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
48
3XXXXXXXXXXX1 นายสิทธิพร สำรองพันธ์ 0854566061 ผู้ใหญ่บ้าน นาดอกไม้ 8 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
49
3XXXXXXXXXXX1 นายวิกุล แก้วฝ่าย 0630399351 ผู้ใหญ่บ้าน สามัคคี 9 สามัคคีพัฒนา
รอยืนยัน แก้ไข
50
xXXXXXXXXXXX นายนเรศ ไตรวงค์ย้อย 0833402164 ผู้ใหญ่บ้าน โนนจำปา 10 สามัคคีพัฒนา
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
51
3XXXXXXXXXXX4 นางพนิดา สุยะ 0612040446 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 1 อากาศ
1304
รอยืนยัน แก้ไข
52
3XXXXXXXXXXX4 นายพีรวิชญ์ ศรีช่วย 0817395925 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 2 อากาศ
562
รอยืนยัน แก้ไข
53
3XXXXXXXXXXX0 นายปิยะ งวงคำนาม 0986607415 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 3 อากาศ
1299
รอยืนยัน แก้ไข
54
3XXXXXXXXXXX5 นายสมพงษ์ แง่มสุราช 0629842892 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 4 อากาศ
969
รอยืนยัน แก้ไข
55
3XXXXXXXXXXX9 นายโฮม งิ้วไชยราช 0872371439 ผู้ใหญ่บ้าน ดอนแดง 5 อากาศ
458
รอยืนยัน แก้ไข
56
3XXXXXXXXXXX9 นายปกรณ์ เจินยุหะ 0820139960 ผู้ใหญ่บ้าน นายอ 6 อากาศ
510
เข้าระบบ ✔️👨‍👩‍👧‍👦
57
3XXXXXXXXXXX3 นายครองศักดิ์ จุงอินทะ 0981019821 ผู้ใหญ่บ้าน เม่นใหญ่ 7 อากาศ
461
รอยืนยัน แก้ไข
58
3XXXXXXXXXXX1 นายสุภาพ ตงบุญชัย 0807498488 ผู้ใหญ่บ้าน นาเมืองใหญ่ 8 อากาศ
1315
รอยืนยัน แก้ไข
59
3XXXXXXXXXXX7 นายชัยรัตน์ วงค์วันดี 0930607266 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 9 อากาศ
440
รอยืนยัน แก้ไข
60
3XXXXXXXXXXX9 นายเสน่ห์ ตุ่ยไชย 0621582804 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 10 อากาศ
1148
รอยืนยัน แก้ไข
61
3XXXXXXXXXXX0 นายประสาร แก่นดี 0959382517 ผู้ใหญ่บ้าน หนองตาไก้ 11 อากาศ
685
กษ.01 รายชื่อ รายชื่อ เข้าระบบ ✔️👨‍👩‍👧‍👦
62
xXXXXXXXXXXX นายอำนาจ ไตรสุ 0872344003 ผู้ใหญ่บ้าน นาเมืองน้อย 12 อากาศ
845
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
63
3XXXXXXXXXXX4 นายมนชิต จังมีโคตร 0926816642 ผู้ใหญ่บ้าน นายอใต้ 13 อากาศ
204
รอยืนยัน แก้ไข
64
3XXXXXXXXXXX2 นายวันไชย ประลอบพันธ์ 0862413611 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 14 อากาศ
1154
รอยืนยัน แก้ไข
65
3XXXXXXXXXXX8 นายพรศักดิ์ เพชรพรรณ 0892498183 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 15 อากาศ
807
รอยืนยัน แก้ไข
66
3XXXXXXXXXXX6 นางเปียทิพย์ นามมงคล 0621582732 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 16 อากาศ
390
รอยืนยัน แก้ไข
67
3XXXXXXXXXXX2 นายบรรจบ เพริศแก้ว 0857554872 กำนัน ตำบลอากาศ อากาศ 17 อากาศ
1276
รอยืนยัน แก้ไข
68
3XXXXXXXXXXX0 นายบุญมี สุพร 0849528044 ผู้ใหญ่บ้าน อากาศ 18 อากาศ
887
รอยืนยัน แก้ไข
69
3XXXXXXXXXXX2 นายอุดร แก้วพาดี 0653173432 ผู้ใหญ่บ้าน โพธิ์ไทรทอง 19 อากาศ
646
รอยืนยัน แก้ไข
70
3XXXXXXXXXXX7 นายวิรัตน์ บุญชาญ 0928948344 ผู้ใหญ่บ้าน โพนงาม 1 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
71
3XXXXXXXXXXX3 นายกันชิง สารภาพ 0982583779 ผู้ใหญ่บ้าน โพนงาม 2 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
72
3XXXXXXXXXXX1 นายลี แก้วฝ่าย 0629851453 ผู้ใหญ่บ้าน ดงเสียว 3 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
73
3XXXXXXXXXXX1 นายละคร ดีระดา 0903571190 ผู้ใหญ่บ้าน ท่าแร่ 4 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
74
3XXXXXXXXXXX1 นายวันเพ็ญ ไชยพรม 0935328982 ผู้ใหญ่บ้าน ดงสาร 5 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
75
3XXXXXXXXXXX1 นายก้องกิดากร ขวาวงศา 0821085364 กำนัน ตำบลโพนงาม เสาวัด 6 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
76
3XXXXXXXXXXX3 นายโสภา บุญชาญ 0883274109 ผู้ใหญ่บ้าน ดงมะกุ้ม 7 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
77
3XXXXXXXXXXX2 นายธวัตร ช่วยรักษา 0981074857 ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนพัฒนา 8 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
78
3XXXXXXXXXXX6 นายวิรัตน์ กุลภา 0973590294 ผู้ใหญ่บ้าน เกษมสมบูรณ์ 9 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
79
1XXXXXXXXXXX9 นายสุนทร ช่วยรักษา 0854017520 ผู้ใหญ่บ้าน โพนงาม 10 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
80
xXXXXXXXXXXX นายคำสอน แสนสุริวงศ์ 0933670391 ผู้ใหญ่บ้าน พลังใหม่ 11 โพนงาม
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
81
3XXXXXXXXXXX8 นายวัชรกุล กิมุล 0623710575 ผู้ใหญ่บ้าน เสาวัด 12 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
82
3XXXXXXXXXXX3 นายบุญจันทร์ เข็มอุทา 0892750934 ผู้ใหญ่บ้าน ดงเสียว 13 โพนงาม
รอยืนยัน แก้ไข
83
3XXXXXXXXXXX9 นายสำเภา พรมบุตร 0624180292 ผู้ใหญ่บ้าน แพงน้อย 1 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
84
3XXXXXXXXXXX1 นายบรรจบ แก้วไชโย 0872208660 ผู้ใหญ่บ้าน แพงใหญ่ 2 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
85
xXXXXXXXXXXX นายเกสร เถรวงแก้ว 0895752097 ผู้ใหญ่บ้าน เซือม 3 โพนแพง
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
86
3XXXXXXXXXXX0 ร.ต.นาวา ผายเมืองฮุง 0874381837 ผู้ใหญ่บ้าน กลาง 4 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
87
xXXXXXXXXXXX นายเสกสรรค์ อ่อนอำพันธุ์ 0856424619,0820108389 กำนัน ตำบลโพนแพง นาโน 5 โพนแพง
ไม่มีข้อมูล แก้ไข
88
3XXXXXXXXXXX2 นายบุญยงค์ ฮาบสุวรรณ์ 0873179091 ผู้ใหญ่บ้าน คึม 6 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
89
3XXXXXXXXXXX9 นายสมัย เพริศแก้ว 0872295181 ผู้ใหญ่บ้าน เซือม 7 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
90
3XXXXXXXXXXX9 นายดำรงค์ เพื่อนใจมี 0933626686 ผู้ใหญ่บ้าน กลาง 8 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
91
3XXXXXXXXXXX1 นายวีระชัย ถากงตา 0815741562 ผู้ใหญ่บ้าน โพนแพง 9 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
92
3XXXXXXXXXXX2 นายพิชัย ผาอินทร์ 0629871480 ผู้ใหญ่บ้าน คึม 10 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
93
3XXXXXXXXXXX0 นายวันชัย สุผา 0981915581 ผู้ใหญ่บ้าน เซือม 11 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
94
3XXXXXXXXXXX1 นายเจริญ เพื่อนใจมี 0843897928 ผู้ใหญ่บ้าน กลาง 12 โพนแพง
รอยืนยัน แก้ไข
พัฒนาโดยกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออากาศอำนวย