ข้อมูลผู้แจ้งภัยพิบัติ กษ.01 บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 ต.อากาศ ติดต่อสอบถาม 098-1148-148


ที่ Ref_no ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ พื้นที่ประสบภัย จำนวนแปลง รวม/ไร่ บัญชี ธกส. สถานะ หมายเหตุ รหัส ส่งเกษตรอำเภอ
1
1
กมล อินธิโคตร
[1-0-0/1-0-0]
1
1 เอกสารครบ
3471100115057
✔️👨‍👩📝
2
2
กฤษณา คิอินธิ
65,241
11
7011[8-0-33/8-0-0]
1
8 013372092263 เอกสารครบ
3471100152319
✔️👨‍👩📝
3
3
กาพัด คิอินธิ
61
11
43210[1-0-84/1-0-0]
1
1 013372801711 เอกสารครบ
3471100152793
✔️👨‍👩📝
4
4
ก่าย คามราช
49
11
8009[11-3-08/11-0-0]
1
11 013372672065 เอกสารครบ
3471100152149
✔️👨‍👩📝
5
5
กายนต์ คิอินธิ
46
11
41330[5-0-39/5-0-0]
1
5 013378040709 เอกสารครบ
3471100151991
✔️👨‍👩📝
6
6
เกษแก้ว พลสุวรรณ
100
15
7046[5-3-82/5-0-0]
1
5 เอกสารไม่ครบ
ขาดบัญชีธกส.
3471100110098
✔️👨‍👩📝
7
7
ใกล้ชิด อินธิโคตร
[1-1-0/1-0-0],[2-0-0/2-0-0],[1-0-0/1-0-0]
3
4 รอตรวจสอบ
3471100172743
✔️👨‍👩📝
8
8
ไกลคร คิอินธิ
[7-0-0/5-0-0],[5-0-0/3-0-0]
2
8 รอตรวจสอบ
3471100119656
✔️👨‍👩📝
9
9
ไกษร คิอินธิ
55
11
8010[10-1-03/6-0-0]
1
6 013372550510 เอกสารครบ
3471100151860
✔️👨‍👩📝
10
10
เขตทัย คิอินธิ
72
15
13458[10-3-30/10-0-0]
1
10 013372658722 เอกสารครบ
5471100005126
✔️👨‍👩📝
11
11
คำแก้ว นามเสาร์
240
4
7278[20-0-20/2-0-0]
1
2 013382860322 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
12
12
คำบิน เพริศแก้ว
32
11
39764[1-2-22/1-0-0]
1
1 013372683585 เอกสารครบ
3471100142836
✔️👨‍👩📝
13
13
คำปุ่น ตงธิ
35
11
7390[6-2-09/6-0-0],7385[3-3-15/3-0-0]
2
9 013372645501 เอกสารครบ
3471100154061
✔️👨‍👩📝
14
14
คำไพ ไกยะราช
71
11
7001[13-2-54/13-0-0]
1
13 013372801826 เอกสารครบ
3471100153218
✔️👨‍👩📝
15
15
คำศรี ยมพินิจ
11
[2-0-0/2-0-0]
1
2 รอตรวจสอบ
3471100151738
✔️👨‍👩📝
16
16
คำใส แย้มไชยศรี
40
11
28210[5-3-66/5-0-0]
1
5 013372264838 เอกสารครบ
3471100151584
✔️👨‍👩📝
17
17
เคน นามเสาร์
32
4
7991[9-1-16/5-0-0]
1
5 013382521427 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
18
18
จงใจ แย้มไชยศรี
4
11
7203[4-3-04/4-0-0]
1
4 013378007050 เอกสารครบ
3471100118901
✔️👨‍👩📝
19
19
จันเสาะ เหง้าน้อย
129
12
7224[22-1-90/2-0-0],8001[5-1-16/5-0-0]
2
7 013382845122 เอกสารครบ
3480900348021
✔️👨‍👩📝
20
20
จิรภา สีหาบุตร
[1-1-0/1-0-0]
1
1 รอตรวจสอบ
✔️👨‍👩📝
21
21
ชวน นามเสาร์
[19-1-0/15-0-0]
1
15 รอตรวจสอบ
3480900351986
✔️👨‍👩📝
22
22
ชันไลย์ เหง้าเมืองกลาง
63
14
41922[2-0-97/2-0-0]
1
2 013372141400 เอกสารครบ
3471100166581
✔️👨‍👩📝
23
23
ชิดกมล อินธิโคตร
[1-1-0/1-1-0]
1
1-1-0 รอตรวจสอบ
3471100115073
✔️👨‍👩📝
24
24
ไชยะ แย้มไชยศรี
52
11
8700[26-1-70/26-0-0]/[16-0-0/6-0-0]
1
6 013372671938 เอกสารครบ
ไม่ระบุพื้นที่เสียหาย
3471100152327
✔️👨‍👩📝
25
25
ดวงจันทร์ คิอินธิ
[10-0-0/4-0-0]
1
4 รอตรวจสอบ
3471100151843
✔️👨‍👩📝
26
26
ดวงพร ยมพินิจ
29
11
7207[19-3-45/12-0-0]
1
12 013372727057 เอกสารครบ
3471100120069
✔️👨‍👩📝
27
27
ดอกไม้ พึ่งกระโทก
39
11
8008[7-0-46/7-0-0]
1
7 013372440955 เอกสารครบ
3471100151550
✔️👨‍👩📝
28
28
ดัชนี เพริศแก้ว
79,212
11
39763[1-1-55/1-0-0]
1
1 020034800839 เอกสารครบ
3480900343754
✔️👨‍👩📝
29
29
ดารณี ใยแก้ว
[2-0-0/2-0-0]
1
2 รอตรวจสอบ
3471100490443
✔️👨‍👩📝
30
30
ดาวัลย์ พิมยะวงค์
83
11
36365[7-1-65/7-0-0],10014[2-0-10/2-0-0]
2
9 020055710758 เอกสารครบ
5471100020966
✔️👨‍👩📝
31
31
เดือนเพ็ญ ถาบุญศรี
[1-0-0/1-0-0],[1-0-0/1-0-0]
2
2 รอตรวจสอบ
3471100127594
✔️👨‍👩📝
32
32
แดง ไกยะราช
80
11
[5-0-0/5-0-0],[1-0-0/1-0-0]
2
6 รอตรวจสอบ
3471100120824
✔️👨‍👩📝
33
33
เตรียมศักดิ์ คามราช
25
11
13467[7-3-45/7-0-0],35782[7-2-13/7-0-0]
2
14 013372258889 เอกสารครบ
3471100120361
✔️👨‍👩📝
34
34
ถนอม จูมจันทา
[4-0-0/4-0-0],[3-0-0/3-0-0]
2
7 รอตรวจสอบ
1471100008882
✔️👨‍👩📝
35
35
ทวี คามราช
62
11
13468[4-1-40/4-0-0],7010[10-0-92/6-0-0]
2
10 020021475694 เอกสารครบ
3471100152858
✔️👨‍👩📝
36
36
ทองแก้ว ควรเสนา
24
4
33064[8-0-34/6-0-0]
1
6 เอกสารไม่ครบ
ขาดบัญชีธกส.(ไม่เอากรุงไท)
3471100491466
✔️👨‍👩📝
37
37
ทองจันทร์ คิอินธิ
12
11
35398[27-0-46/7-0-0]
1
7 013372573603 เอกสารครบ
1471100093863
✔️👨‍👩📝
38
38
ทองใบ เพริศแก้ว
31
11
39476[3-0-66/3-0-0],39475[3135[3-0-0/3-0-0],39474[3-2-19/3-0-0],9036[8-0-80/8-0-0]
4
17 013372388173 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3471100120883
✔️👨‍👩📝
39
39
ทองใส พลเสนา
129/1
12
8025[8-3-92/8-3-0],8024[5-1-19/5-0-0]
2
13-3-0 013388036223 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
40
40
ทองไหล ไกยะราช
[14-0-0/14-0-0],[8-0-0/8-0-0]
2
22 รอตรวจสอบ
3471100120794
✔️👨‍👩📝
41
41
ทันสมัย สุทธิ
[2-0-0/2-0-0]
1
2 รอตรวจสอบ
3471100495364
✔️👨‍👩📝
42
42
เที่ยง อินธิโคตร
107
4
7043[18-0-0/12-0-0]
1
12 013372165214 เอกสารครบ
3471100496492
✔️👨‍👩📝
43
43
ธีระชัย ขันทะชา
191
11
31595[2-2-30/2-0-0]
1
2 020045337377 เอกสารครบ
1471100009030
✔️👨‍👩📝
44
44
นภา อินธิโคตร
[6-0-0/6-0-0]
1
6 รอตรวจสอบ
3130600012658
✔️👨‍👩📝
45
45
นภารัตน์ แสงตาปัน
[2-0-0/2-0-0]
1
2 รอตรวจสอบ
3471100175726
✔️👨‍👩📝
46
46
นวน คำชาลี
10
11
31596[2-2-14/2-0-0]
1
2 013372473774 เอกสารครบ
3471100119338
✔️👨‍👩📝
47
47
นันธิชา นามเสาร์
[6-2-0/5-0-0]
1
5 รอตรวจสอบ
3480800373473
✔️👨‍👩📝
48
48
นิ่ม นามเสาร์
138
13
7020[29-3-75/3-0-0]
1
3 013388036612 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3480900347989
✔️👨‍👩📝
49
49
นิรันดร์ ถาสุราช
68
11
34303[2-0-31/2-0-0],34302[1-3-76/1-0-0]
2
3 020021694101 เอกสารครบ
3471100153137
✔️👨‍👩📝
50
50
บรรจง สุริวรรณ
111
15
7056[17-0-53/6-0-0]
1
6 013372731394 เอกสารครบ
3471100179071
✔️👨‍👩📝
51
51
บังอร คิอินธิ
110
11
7261[12-3-33/5-0-0]
1
5 013378013643 เอกสารครบ
3470500308757
✔️👨‍👩📝
52
52
บังออน บุพศิริ
141
14
7005[5-1-40/5-0-0]
1
5 013382938242 เอกสารครบ
3470400511658
✔️👨‍👩📝
53
53
บัวไล งิ้วโสม
8
11
6999[8-3-30/5-0-0],13464[9-0-60/6-0-0]
2
11 013372588622 เอกสารครบ
3471100119206
✔️👨‍👩📝
54
54
บัวฮอง สิทธิยา
141
4
7230[8-3-60/3-0-0]
1
3 013382695610 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3480900359812
✔️👨‍👩📝
55
55
บาดล เคนจำปา
[3-2-0/3-0-0],[1-3-0/1-0-0]
2
4 รอตรวจสอบ
3471100110357
✔️👨‍👩📝
56
56
บาลจิตร สายธิไชย
61
14
13462[2-0-06/2-0-0]
1
2 013372812118 เอกสารครบ
3471100166506
✔️👨‍👩📝
57
57
บุญใจ อินธิโคตร
3
4
32219[20-1-93]
1
5 020006402927 เอกสารครบ
ไม่ระบุพื้นที่เสียหาย
5471100018163
✔️👨‍👩📝
58
58
บุญถัน ศรีช่วย
[7-0-0/7-0-0]
1
7 รอตรวจสอบ
3471100021419
✔️👨‍👩📝
59
59
บุญทัน หอมสมบัติ
[17-0-0/17-0-0]
1
17 รอตรวจสอบ
3471100175718
✔️👨‍👩📝
60
60
บุญธรรม จูมจันทา
28
4
32193[3-3-04/3-0-0]
1
3 013372802034 เอกสารครบ
3471100490184
✔️👨‍👩📝
61
61
บุญประครอง บุพศิริ
78
12
12404[10-2-11/6-0-0]
1
6 013382516393 เอกสารครบ
3480900344068
✔️👨‍👩📝
62
62
บุญปัน คิอินธิ
80
15
7058[33-1-0/6-0-0]
1
6 013372802301 เอกสารครบ
3471100177397
✔️👨‍👩📝
63
63
บุญพิษ ไมสุพรรณ
180
12
7017[16-2-20/12-0-0]
1
12 013382805099 เอกสารครบ
3480900348489
✔️👨‍👩📝
64
64
บุญเพ็ง เพลิดแก้ว
16
11
9034[8-2-60/8-0-0],8042[3-1-90/3-0-0]
2
11 013372571017 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3471100120280
✔️👨‍👩📝
65
65
บุญมี แก่นดี
194
10
10015[1-3-59/1-0-0]
1
1 013372597769 เอกสารครบ
3471100151428
✔️👨‍👩📝
66
66
บุญรอน พลสุวรรณ
[2-3-0/2-0-0],[2-3-0/2-0-0],[1-2-0/1-0-0]
3
5 เอกสารครบ
3471100495291
✔️👨‍👩📝
67
67
บุญไร ยมพินิจ
88
11
7207[19-3-45/6-0-0]
1
6 013372711403 เอกสารครบ
3471100119508
✔️👨‍👩📝
68
68
บุญลอง ใยแก้ว
[9-0-0/9-0-0]
1
9 รอตรวจสอบ
3470800043554
✔️👨‍👩📝
69
69
บุญเลิศ คิอินธิ
14
11
36628[28-0-46/5-0-0]
1
5 013372707969 เอกสารครบ
3471100119613
✔️👨‍👩📝
70
70
บุญเหลือ นามเสาร์
[4-1-0/3-0-0],[4-2-0/4-0-0]
2
7 รอตรวจสอบ
✔️👨‍👩📝
71
71
ใบ นามเสาร์
[13-0-0/5-0-0]
1
5 รอตรวจสอบ
5480900001507
✔️👨‍👩📝
72
72
ประกายแก้ว ชาทองยศ
27
11
6998[10-0-30/10-0-0]
1
10 013372711330 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
73
73
ประจิม นามเสาร์
234
3
44027[5-0-38/5-0-0]
1
5 013382859250 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3480900347105
✔️👨‍👩📝
74
74
ประชา เสนสุข
17
10
12406[3-3-32/2-0-0],12405[3-2-87/3-0-0]
2
5 013382636286 เอกสารครบ
2480900001227
✔️👨‍👩📝
75
75
ประดิษฐ์ คิอินธิ
51
11
39162[3-3-53/3-0-0]
1
3 020007203360 เอกสารครบ
3471100152301
✔️👨‍👩📝
76
76
ประมง นามเสาร์
128
12
8023[4-2-60/4-0-0]
1
4 013382845821 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
77
77
ประมวลชัย นามเสาร์
213
4
9278[20-0-20/3-0-0]
1
3 3382989968 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป,ตรวจสอบเลขบัญชี
3480900356414
✔️👨‍👩📝
78
78
ประมอญ เพริศแก้ว
[2-3-0/2-0-0],[4-0-0/4-0-0],[1-0-0/1-0-0]
3
7 รอตรวจสอบ
3471100151894
✔️👨‍👩📝
79
79
ประยงค์ หอมสมบัติ
139
15
28748[2-2-58/2-0-0]
1
2 013372646882 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3471100175661
✔️👨‍👩📝
80
80
ประเวศ เหง้าน้อย
142
3
43984[4-0-43/4-0-0],43983[1-3-61/1-0-0]
2
5 013382647803 เอกสารไม่ครบ
ขาด 2 รูป
✔️👨‍👩📝
81
81
ประสาร แก่นดี
[16-0-0/2-0-0]
1
2 เอกสารครบ
3471100120450
✔️👨‍👩📝
82
82
ประเสริฐ เจสดางกูร
54
4
12414[1-0-32/1-0-0],12415[1-0-14/1-0-0],32195[3-0-95/3-0-0]
3
5 013372716194 เอกสารครบ
3471200129467
✔️👨‍👩📝
83
83
ประเสริฐ เดชโฮม
57
11
9986[4-1-43/4-0-0],10018[2-0-24/2-0-0]
2
6 013372588614 เอกสารครบ
3471100152599
✔️👨‍👩📝
84
84
ประเสริฐ ตุ่ยไชย
95
15
7116[2-1-92/2-0-0],36672[2-2-88/2-0-0]
2
4 013372718243 เอกสารครบ
3471100119605
✔️👨‍👩📝
85
85
ประเสริฐ เหง้าน้อย
210
12
[10-0-0/2-0-0]
1
2 013382667338 รอตรวจสอบ
3480900355175
✔️👨‍👩📝
86
86
ปราสาท ริยะบุตร
106
18
30278[15-1-75/15-0-0]
1
15 เอกสารไม่ครบ
ขาดบัญชีธกส.
3471100113488
✔️👨‍👩📝
87
87
ปาริชาติ จามน้อยพรม
[4-0-0/4-0-0],[2-0-0/2-0-0]
2
6 รอตรวจสอบ
3471100115090
✔️👨‍👩📝
88
88
แผน ธุไชยศรี
76
12
28204[5-3-64/5-0-0]
1
5 3382511694 เอกสารครบ
ตรวจสอบเลขบัญชี
✔️👨‍👩📝
89
89
พวงที จูมจันทา
[3-0-0/3-0-0]
1
3 รอตรวจสอบ
3471100493311
✔️👨‍👩📝
90
90
พัชรี เจิญชีวะกุล
117
9
[1-2-0/1-0-0],[12-0-0/4-0-0],[9-3-0/9-0-0],[8-1-0/7-0-0],[6-1-0/3-0-0],[6-0-0/3-0-0]
6
27 รอตรวจสอบ
✔️👨‍👩📝
91
91
พัสดา ฤาไกรศรี
28
11
7208[19-0-40/15-0-0]
1
15 013372319314 เอกสารครบ
3471100120875
✔️👨‍👩📝
92
92
พิเศษ คิอินธิ
24
11
31589[10-2-78/6-0-0],31590[9-1-64/4-0-0]
2
10 013372259916 เอกสารครบ
3471100120328
✔️👨‍👩📝
93
93
เพชรสมัย ยมพินิจ
108
11
10315[11-0-27/3-0-0]
1
3 013372555366 เอกสารครบ
3471100154079
✔️👨‍👩📝
94
94
เพลินจิตร นามเสาร์
[11-0-0/11-0-0]
1
11 รอตรวจสอบ
✔️👨‍👩📝
95
95
เพลินใจ นามเสาร์
45
12
40196[9-0-18/9-0-0]
1
9 020082056269 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
96
96
เพียงใจ ไมสุพรรณ
299
3
28208[4-0-16/4-0-0]
1
4 013382778800 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
✔️👨‍👩📝
97
97
เพียร อินธิโคตร
75
11
36368[3-3-82/3-0-0]
1
3 013372350794 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3471100151177
✔️👨‍👩📝
98
98
แพง พิมยะวงค์
109
11
10017[1-3-74/1-0-0],34845[6-3-27/6-0-0],7000[1-3-76/1-0-0]
3
8 013372668644 เอกสารครบ
3471100119125
✔️👨‍👩📝
99
99
ไพ วงค์มหา
[9-0-0/5-0-0]
1
5 รอตรวจสอบ
✔️👨‍👩📝
100
100
ไพโรจน์ นามเสาร์
[6-1-0/5-0-0]
1
5 รอตรวจสอบ
3480900339013
✔️👨‍👩📝
101
101
มงคล นามเสาร์
151
4
7995[5-1-43/3-0-0]
1
3 3382727223 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป,ตรวจสอบเลขบัญชี
✔️👨‍👩📝
102
102
มล ศักวิเศษ
191
14
6161[11-1-60/4-0-0]
1
4 013382737983 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
103
103
เมตตา เจริญรัตน์
52
11
8699[5-1-6/4-0-0]
1
4 020026631223 เอกสารครบ
3470400628024
✔️👨‍👩📝
104
104
ไมตรี เพริศแก้ว
119
11
47769[4-0-37/4-0-0],7008[3-3-19/3-0-0],47770[3-2-45/3-0-0],39623[5-0-32/5-0-0],39761[1-3-41/1-0-0]
5
16 013372460650 เอกสารครบ
3471100119931
✔️👨‍👩📝
105
105
ยุทธญา คำมุลตรี
97
4
41919[1-3-02/1-0-0]
1
1 013372334849 เอกสารครบ
3471100495861
✔️👨‍👩📝
106
106
รัตนา ควรเสนา
25
4
33066[11-3-86/3-0-0]
1
3 013372721511 เอกสารครบ
3471100169394
✔️👨‍👩📝
107
107
เรืองยศ นามเสาร์
1
12
7998[2-1-75/2-0-0]
1
2 013388029112 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3480900349663
✔️👨‍👩📝
108
108
ลอน ยมพินิจ
47
11
7206[9-0-71/9-0-0],39160[3-2-60/3-0-0]
2
12 013372711429 เอกสารครบ
3471100152050
✔️👨‍👩📝
109
109
ลอองดาว ไมสุพรรณ
67
12
28206[4-3-63/4-0-0]
1
4 020068306268 เอกสารไม่ครบ
ขาด 1 รูป
3480900348608
✔️👨‍👩📝
110
110
ลำไพ พลสุวรรณ
99
4
7054[13-3-40/13-0-0]
1
13 013372252833 เอกสารครบ
3471100495968
✔️👨‍👩📝
111
111
วนิดา ศักดิ์วิเศษ
[5-0-0/5-0-0],[5-0-0/5-0-0],[5-0-0/5-0-0],[5-0-0/5-0-0]
4
20 รอตรวจสอบ
3471100021699
✔️👨‍👩📝
112
112
วันดี ถาสุราช
125
11
11155[1-2-70/1-0-0]
1
1 013378023874 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
113
113
วันนี อินธิโคตร
34
11
7210[12-2-80/10-0-0]
1
10 3372328036 เอกสารครบ
ตรวจสอบเลขบัญชี
3471100151151
✔️👨‍👩📝
114
114
วันเพ็ญ เพริศแก้ว
[18-0-0/5-0-0]
1
5 รอตรวจสอบ
3471100008412
✔️👨‍👩📝
115
115
วาที คิอินธิ
9
11
7012[13-0-05/2-0-0]
1
2 013372668458 ไม่มีเงื่อนไข
ยกเลิกการขอความช่วยเหลือ
3471100119249
✔️👨‍👩📝
116
116
วาสนา เดชโฮม
74
11
31597[2-2-81/2-0-0],8942[13-0-30/6-0-0]
2
8 013372662347 เอกสารครบ
3471100153366
✔️👨‍👩📝
117
117
วาสนา ยาระยาน
[4-2-0/4-0-0]
1
4 รอตรวจสอบ
5471100019577
✔️👨‍👩📝
118
118
วิจิตร นามเสาร์
241
13
6162[4-1-02/4-0-0]
1
4 020079760577 เอกสารครบ
3480900353482
✔️👨‍👩📝
119
119
วิรัตน์ เพริศแก้ว
106
11
7205[2-3-39/2-0-0]
1
2 013372477671 เอกสารครบ
3471100120867
✔️👨‍👩📝
120
120
วิรัติ งิ้วโสม
[5-0-0/4-0-0]
1
4 รอตรวจสอบ
3471100496026
✔️👨‍👩📝
121
121
วิลัย เพริศแก้ว
[2-2-0/2-0-0]
1
2 รอตรวจสอบ
3471100119524
✔️👨‍👩📝
122
122
วิสัย จูมจันทา
[3-0-0/3-0-0]
1
3 รอตรวจสอบ
3471100493388
✔️👨‍👩📝
123
123
วีระพล เพริศแก้ว
17
11
7007[7-0-10/7-0-0],46787[4-2-05/4-0-0]
2
11 020101068933 เอกสารครบ
3471100119796
✔️👨‍👩📝
124
124
ไว นามเสาร์
202
12
31222[1-3-38/1-0-0],31224[6-2-80/6-0-0]
2
7 013382494953 เอกสารไม่ครบ
ขาด 2 รูป
3480900341794
✔️👨‍👩📝
125
125
ศรีสงคราม เคนจำปา
157
11
41331[4-1-24/4-0-0]
1
4 013372802288 เอกสารครบ
3471100490800
✔️👨‍👩📝
126
126
ศรีสุดา ใยแก้ว
81
4
41921[4-1-21/4-0-0]
1
4 013372802068 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
127
127
ศักดิ์ชัย ใยแก้ว
160
18
7055[11-3-86/4-0-0]
1
4 013372613021 เอกสารครบ
5471190005686
✔️👨‍👩📝
128
128
สงวน นามเสาร์
89
13
6137[5-0-80/3-0-0],6138[5-2-0/3-0-0]
2
6 013382476412 เอกสารครบ
3480900352621
✔️👨‍👩📝
129
129
สม ยมพินิจ
33
11
36416[20-2-05/20-0-0]
1
20 013372347921 เอกสารครบ
3471100151037
✔️👨‍👩📝
130
130
สมเกียรติ ดาวงค์
37
12
8063[6-1-70/5-0-0]
1
5 013382413377 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
131
131
สมคิด ทนนวน
5
11
13474[21-0-0/10-0-0]
1
10 013372721422 เอกสารครบ
3471100119001
✔️👨‍👩📝
132
132
สมจิต วงค์มหา
81
11
13474[21-0-0/5-0-0]
1
5 013372707294 เอกสารครบ
3471100120212
✔️👨‍👩📝
133
133
สมใจ แย้มไชยศรี
56
11
13463[10-3-35/10-0-0]
1
10 013372135419 เอกสารครบ
3471100152521
✔️👨‍👩📝
134
134
สมร ไชยอินทร์
53
11
36417[9-1-89/9-0-0]
1
9 013372477663 เอกสารครบ
3471100152408
✔️👨‍👩📝
135
135
สมัย เพริศแก้ว
13
11
37123[2-3-55/2-0-0],37124[2-3-10/2-0-0]
2
4 013372543379 เอกสารครบ
3471100119559
✔️👨‍👩📝
136
136
สวย เหง้าน้อย
113
12
7999[3-0-25/3-0-0],8000[2-1-46/2-0-0]
2
5 013382846372 เอกสารไม่ครบ
ขาด 2 รูป
3480900348039
✔️👨‍👩📝
137
137
สหวั่น แย้มไชยศรี
138
11
[2-0-0/2-0-0]
1
2 เอกสารไม่ครบ
3471100151631
✔️👨‍👩📝
138
138
สะเทือน คิอินธิ
128
11
13465[14-2-80/14-0-0]
1
14 013372489684 เอกสารครบ
3471100152114
✔️👨‍👩📝
139
139
สารี คิอินธิ
77
4
45300[7-3-39/5-0-0]
1
5 013372610706 เอกสารครบ
3471100494660
✔️👨‍👩📝
140
140
สารี เพริศแก้ว
18
11
13466[5-0-70/5-0-0]
1
5 013372323492 เอกสารครบ
3471100119869
✔️👨‍👩📝
141
141
สำราญ ยมพินิจ
67
11
7989[5-3-85/5-0-0],7384[3-1-89/3-0-0],7990[3-3-14/3-0-0]
3
11 013372460804 เอกสารครบ
3471100153064
✔️👨‍👩📝
142
142
สีสวาท เคนไชยวงค์
23
11
8041[3-0-27/3-0-0],8045[3-1-10/3-0-0],8044[3-2-4/3-0-0],8043[3-1-60/3-0-0]
4
12 013372268858 เอกสารครบ
3471100120247
✔️👨‍👩📝
143
143
สุกัน ยมพินิจ
[1-1-0/1-0-0],[2-0-0/2-0-0]
2
3 รอตรวจสอบ
3471100120549
✔️👨‍👩📝
144
144
สุดาแก้ว เหมือยพรม
[5-0-0/5-0-0]
1
5 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
145
145
สุดารัตน์ เพริศแก้ว
93
11
8005[2-1-32/2-0-0],9037[5-3-72/4-0-0],8019[2-1-41/2-0-0],39161[4-0-89/4-0-0]
4
12 013372275625 เอกสารครบ
3471100018892
✔️👨‍👩📝
146
146
สุพันธุ์ สุพิมล
60
15
45045[1-2-95/1-0-0],7208[6-3-82/6-0-0]
2
7 เอกสารไม่ครบ
ขาดบัญชีธกส.
3471100115693
✔️👨‍👩📝
147
147
สุรัตน์ ไมสุพรรณ
198
10
28205[4-2-60/4-0-0]
1
4 013372612261 เอกสารครบ
3480900348535
✔️👨‍👩📝
148
148
เสมียน ไตรวงค์ย้อย
26
11
13461[18-0-25/10-0-0]
1
10 013372169349 เอกสารครบ
3471100120441
✔️👨‍👩📝
149
149
เหวียน นามเสาร์
[19-3-0/15-0-0]
1
15 รอตรวจสอบ
3480900344149
✔️👨‍👩📝
150
150
อดิรุด คิอินธิ
74
15
7002[5-3-66/5-0-0]
1
5 013372577673 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
151
151
อนุชา เพริศแก้ว
134
11
25083[5-1-89/5-0-0]
1
5 3372584979 เอกสารครบ
ตรวจสอบเลขบัญชี
3471100022326
✔️👨‍👩📝
152
152
อรุณรัก ไมสุพรรณ
113
12
28207[8-2-18/8-0-0]
1
8 020019204715 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
153
153
อรุณรัตน์ ไชยเทศ
161
4
7992[12-0-7/5-0-0],7993[5-1-83/2-0-0]
2
7 013382682203 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝
154
154
อ่อนจันทร์ อินธิโคตร
73
11
36367[3-3-39/3-0-0],36366[3-3-32/3-0-0]
2
6 013378042604 เอกสารครบ
3471100153315
✔️👨‍👩📝
155
155
อะนุพล ควรเสนา
27
4
7044[20-1-41/20-0-0]
1
20 013372736580 เอกสารครบ
3471100491679
✔️👨‍👩📝
156
156
อัมพร สุธิ
50
15
32202[26-2-0/12-0-0]
1
12 013372682644 เอกสารครบ
3471100175611
✔️👨‍👩📝
157
157
อาภัสสร อินธิโคตร
50
11
36369[4-0-82/4-0-0]
1
4 013378032376 เอกสารครบ
3471100111353
✔️👨‍👩📝
158
158
อำพร นามเสาร์
[15-0-0/5-0-0]
1
5 เอกสารครบ
5410190018787
✔️👨‍👩📝
159
159
อินปง คิอินธิ
97
11
42302[1-1-01/1-0-0]
1
1 3372801753 เอกสารครบ
ตรวจสอบเลขบัญชี
3471100119133
✔️👨‍👩📝
160
160
อุรารัตน์ แย้มไชยศรี
[3-0-0/3-0-0],[2-0-0/2-0-0]
2
5 รอตรวจสอบ
3471100152653
✔️👨‍👩📝
161
161
เอบ นามสุโพธิ์
[5-0-0/2-0-0]
1
2 เอกสารครบ
✔️👨‍👩📝