ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกร รายใหม่

1.สำเนาบัตรประจำตัว 2.เสาเนาทะเบียนบ้าน 3.เอกสารสิทธิ์/โฉนดสำหรับแจ้งขึ้นทะเบียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ลำดับที่ Ref_no ลำดับอ้างอิง ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สถานะ หมายเหตุ รหัส
1
นัฐพล แก้วฝ่าย
242
11
ไม่มีเงื่อนไข
1471100085739
2
จีรยุทธ มหาบุญ
112
11
ไม่มีเงื่อนไข
1471100208946
3
อภิชัย ศรีช่วย
37
10
ไม่มีเงื่อนไข
2471100018100
4
วรรณี ชาเหลา
1136/5
ไม่มีเงื่อนไข
+ น.ส.4จ 3137 X:388736 Y:1945207 Z:48N [4-0-10] + น.ส.4จ 33705 X:395327 Y:1947681 Z:48N [8-1-51 ไร่]
3471100491636