ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 

ข้อมูลเกษตรกรบ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/farmer11

NULL=รอตรวจสอบ 0=ไม่มารับเอกสาร 1=เรียบร้อยไม่ส่งต่อ 2=รอดำเนินการ 3=สำรวจแล้ว 8 เสร็จสิ้นมารับเอกสารได้ 9=ยังไม่มารับ อื่นๆ=ไม่มีเงื่อนไข =? มีข้อมูลแล้ว รอสอบถามเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ Ref_no ลำดับอ้างอิง ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สถานะ หมายเหตุ รหัส
1
วรรณี ชาเหลา
1136/5
สำรวจแล้ว
+ น.ส.4จ 3137 X:388736 Y:1945207 Z:48N [4-0-10] + น.ส.4จ 33705 X:395327 Y:1947681 Z:48N [8-1-51 ไร่]
3471100491636
2
07
บุญถัน คามราช
11
11
รอดำเนินการ
+_แก้ไขข้อมูล - ลบ นายบุญถัน คามราช [ตาย] เป็นนาง บุดดี ยมพิินิจ
3471100119371
3
21
ประดิษฐ์ วงค์ดวงผา
45
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 6997(มีแล้ว) X:396094 Y:1949074 Z:48N [3-0-43 ไร่] *ขาดสำเนาบัตร ประดิษฐ์ วงค์ดวงผา
3471100151941
4
23
เขื่อนคำ คิอินธิ
48
11
รอดำเนินการ
-->ลาออก/ยกเลิก/ลบ/ย้ายโฉนด 21477 ไปให้นายสะเทือน คิอินธิ[3471100152114]
1471100015722
5
29
ประเสริฐ ทนนวน
70
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 48094(มีแล้ว) X:393638 Y:1940482 Z:48N [6-0-0 ไร่] -*ขาดสำเนาบัตรนางแอ่น ทนนวน
3471100153170
6
39
บุญฮู้ เดชขันธ์
91
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 48635
3471100118951
7
44
สุกัน ยมพินิจ
98
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4 จ. 46056 +เพิ่ม น.ส.4 จ. 45681
3471100120549
8
58
นุจรินทร์ คำเรืองโคตร
156
11
เรียบร้อย
UPDATE BOOK [ปรับข้อมูลในสมุด]
2471100003234
9
59
รัชนี แสงคำ
เรียบร้อย
แจ้งลาออก/ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรบ้านหนองตาไก้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนใหม่กับทางบ้านนาเมืองต่อไป
3471100157311
10
62
สิงห์ไทย ทนนวน
77
11
เรียบร้อย
ขอสมุดใหม่
3471100151568
11
66
ศักดิ์สิทธิ์ แก้วพาดี
219
เรียบร้อย
ขอสมุดใหม่ [ยังไม่มีสมุด]
3471100170121
12
01
สมคิด ทนนวน
5
11
สำรวจแล้ว
?-ลดได้หรือไม่ น.ส.4จ 13474(มีแล้วขอลดเหลือ 16 ไร่) X:396910 Y:1948796 Z:48N [21-0-0] + เพิ่ม น.ส.4จ. 7271 X:395926 Y:1947779 Z:48N [9-0-3.1 ไร่]
3471100119001
13
02
ดลใจ คิอินธิ
6
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม ส.ป.ก. 5844|||0050 +เพิ่ม นายบัวแถว นามเสาร์ -ลบ นางสีพล คิอินธิ [ตาย]
3471100119052
14
10
พิเศษ คิอินธิ
24
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่มโฉนด +
3471100120328
15
18
คำใส แย้มไชยศรี
40
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 45678(มีแล้ว) X:395304 Y:1948323 Z:48N [2-2-69 ไร่] -*ขาดสำเนาบัตรนางบุญลาภ ลุนไชย
3471100151584
16
26
ประเสริฐ เดชโฮม
57
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.3ก 4061(มีแล้ว) X:395566 Y:1946590 Z:48N [10-0-24] -*ขาดสำเนานายไกรสมุด เดชโฮม -สมุดเขียว
3471100152599
17
31
ไพรัตน์ คิอินธิ
65
11
เรียบร้อย
สมุดมาแล้ว
3471100152971
18
33
นิรันดร์ ถาสุราช
68
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4จ. 34303(มีแล้ว)ขาดพิกัด X:392819 Y:1949122 Z:48N [2-0-31 ไร่] +เพิ่ม น.ส.4จ. 34302(มีในสมุดไม่มีในแฟอร์ม? ขาดสำเนานายพร ถาสุราช) X:392827 Y:1949143 Z:48N [1-3-76 ไร่] +เพิ่ม น.ส.4จ. 7079(มีในสมุดเขียว) X:395172 Y:1947191 Z:48N [12-1-94] +เพิ่ม น.ส.4จ. 10316(มีในสมุดเขียว) X:396335 Y:1946224 Z:48N [7-1-26]
3471100153137
19
35
อ่อนจันทร์ อินธิโคตร
73
11
สำรวจแล้ว
+_ แก้ไขโฉนด -ลบ น.ส.4 39991 +เพิ่ม โฉนด 39990
3471100153315
20
39
สมจิต วงค์มหา
81
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ. 45936 X:393862 Y:1941150 Z:48N [7-0-62 ไร่]
3471100120212
21
42
เชิดชิด สุพิมล
84
11
สำรวจแล้ว
+ เพิิ่ม น.ส.4จ. 21400 + เพิ่ม น.ส.4จ. 30763
3471100176226
22
43
แตงอ่อน คิอินธิ
85
11
สำรวจแล้ว
+ น.ส.4จ 16036 X:395694 Y:1948022 Z:48N [4-1-44 ไร่] + น.ส.4จ 41206 X:392562 Y:1950718 Z:48N [3-1-42 ไร่] -*ขาดสำเนานายรักสนุก อินธิโคตร
3471100119664
23
44
บุญไร ยมพินิจ
88
11
เรียบร้อย
ปรับสมุดหน้า [1]สมาชิกในครัวเรือน
3471100119508
24
46
ประมอญ เพริศแก้ว
96
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4จ 44547
3471100151894
25
54
สะเทือน คิอินธิ
128
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 21477 X:396233 Y:1947214 Z:48N [17-2-98 ไร่] -*ขาดสำเนาเจ้าของกรรมสิทธิ์
3471100152114
26
57
ธีระชัย ขันทะชา
124
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่มโฉนด 31595(มีแล้ว) X:397137 Y:1948801 Z:48N [2-2-30 ไร่] -ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ขาดสำเนาบัตรเจ้าของกรรมสิทธิ์
1471100009030
27
59
ไสว แย้มไชยศรี
40
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 45680(มีในสมุดเขียว) X:395318 Y:1948399 Z:48N [1-1-30]
3471100151622