ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 

ข้อมูลเกษตรกรบ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ความคืบหน้าของการดำเนินการ

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/farmer11

NULL=รอตรวจสอบ 0=ไม่มารับเอกสาร 1=เรียบร้อยไม่ส่งต่อ 2=รอดำเนินการ 3=สำรวจแล้ว 8 เสร็จสิ้นมารับเอกสารได้ 9=ยังไม่มารับ อื่นๆ=ไม่มีเงื่อนไข =? มีข้อมูลแล้ว รอสอบถามเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ Ref_no ลำดับอ้างอิง ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ พื้นที่เพาะปลูกเดิม พื้นที่เพาะปลูกใหม่ สถานะ รหัส
1
นัฐพล แก้วฝ่าย
242
11
2
สำรวจแล้ว
1XXXXXXXXXXX9
2
จีรยุทธ มหาบุญ
112
11
3
สำรวจแล้ว
1XXXXXXXXXXX6
3
อภิชัย ศรีช่วย
37
10
1
สำรวจแล้ว
2XXXXXXXXXXX0
4
วรรณี ชาเหลา
1136/5
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX6
5
01
กงไกว แย้มไชยศรี
1
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
6
02
คำเบา แย้มไชยศรี
2
11
1
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
7
03
บุญรักษ์ แย้มไชยศรี
3
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
8
04
จงใจ แย้มไชยศรี
148
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
9
05
วาที คิอินธิ
9
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
10
06
นวน คำชาลี
10
11
6
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
11
07
บุญถัน คามราช
11
11
2
รอดำเนินการ
3XXXXXXXXXXX1
12
08
สมัย เพริศแก้ว
13
11
6
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
13
09
บุญเพ็ง เพลิดแก้ว
16
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
14
10
สารี เพริศแก้ว
18
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
15
11
ไพ วงค์มหา
22
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
16
12
เตรียมศักดิ์ คามราช
25
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
17
13
ประกรายแก้ว ชาทองยศ
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
18
14
ทองไหล ไกยะราช
30
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
19
15
ทองใบ เพริศแก้ว
31
11
8
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
20
16
สม ยมพินิจ
33
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
21
17
ใบอ่อน ตุ้ยสีแก้ว
207
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
22
18
ทองสา พิมยะวงค์
37
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
23
19
คำศรี ยมพินิจ
42
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
24
20
ประยูร คิอินธิ
43
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
25
21
ประดิษฐ์ วงค์ดวงผา
45
11
3
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX1
26
22
กายนต์ คิอินธิ
46
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
27
23
เขื่อนคำ คิอินธิ
48
11
รอดำเนินการ
1XXXXXXXXXXX2
28
24
ไชยะ แย้มไชยศรี
52
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
29
25
ไกษร คิอินธิ
55
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
30
26
บุญฮอง นามเสาร์
59
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
31
27
เตียง ทนนวน
64
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
32
28
คำผุ แย้มไชยศรี
66
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
33
29
ประเสริฐ ทนนวน
70
11
6
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX0
34
30
ลำใย กุลภา
ไม่มารับเอกสาร
3XXXXXXXXXXX4
35
31
คำเภา งาสิทธิ์
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
36
32
คมทวน อัครจันทร์
135
1
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
37
33
คำพัน เพริศแก้ว
76
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
38
34
เลิศแก้ว ทนนวน
77
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
39
35
ประเสริฐ ยมพินิจ
78
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
40
36
เฉลิมชัย เคี่ยงคำผง
ไม่มารับเอกสาร
3XXXXXXXXXXX8
41
37
ประสาร แก่นดี
87
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
42
38
ลำไพ ผากงคำ
90
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
43
39
บุญฮู้ เดชขันธ์
91
11
1
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX1
44
40
สมศักดิ์ แย้มไชยศรี
92
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
45
41
เพ็ญศรี วงค์มหา
94
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
46
42
คำแปรว อินธิสิทธิ์
95
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
47
43
อินปง คิอินธิ
97
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
48
44
สุกัน ยมพินิจ
98
11
2
2
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX9
49
45
ประวัน ยมพินิจ
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
50
46
วอ ตงแก้ว
103
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX2
51
47
วิรัตน์ เพริศแก้ว
106
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
52
48
บังอร คิอินธิ
110
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
53
49
มงคล พัดเปี้ยมา
115
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
54
50
บังอร โยธายุทธ์
116
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
55
51
วราพร ถาสุราช
118
11
1
เรียบร้อย
5XXXXXXXXXXX1
56
52
วันทอง ไอยะไกรษร
120
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX5
57
53
วิชัย อัมลา
ไม่มารับเอกสาร
3XXXXXXXXXXX5
58
54
สุรีรัตน์ เหง้าละคร
123
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
59
55
อนุชา เพริศแก้ว
134
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
60
56
วัลยา ศรีช่วย
155
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
61
57
สหวั่น แย้มไชยศรี
138
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
62
58
นุจรินทร์ คำเรืองโคตร
156
11
เรียบร้อย
2XXXXXXXXXXX4
63
59
รัชนี แสงคำ
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
64
60
ขจรศักดิ์ หอมเฮ้า
244
11
ไม่มารับเอกสาร
3XXXXXXXXXXX2
65
61
บันดรศักดิ์ จำรักษา
189
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
66
62
สิงห์ไทย ทนนวน
77
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
67
63
ธัญลักษณ์ คิอินธิ
197
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
68
64
ชุดา สายธิไชย
200
11
2
เรียบร้อย
5XXXXXXXXXXX7
69
65
เมตตา เจริญรัตน์
52
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
70
66
ศักดิ์สิทธิ์ แก้วพาดี
219
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
71
67
เพ็ญวิภา ใยแก้ว
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
72
01
สมคิด ทนนวน
5
11
1
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX1
73
02
ดลใจ คิอินธิ
6
11
1
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX2
74
03
บัวไล งิ้วโสม
8
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
75
04
ทองจันทร์ คิอินธิ
12
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
76
05
บุญเลิศ คิอินธิ
14
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
77
06
ไกลคร คิอินธิ
15
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
78
07
วีระพล เพริศแก้ว
17
11
6
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
79
08
เนาวรัตน์ คิอินธิ
21
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
80
09
สีสวาท เคนไชยวงค์
23
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
81
10
พิเศษ คิอินธิ
24
11
1
3
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX8
82
11
เสมียน ไตรวงค์ย้อย
26
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
83
12
พัสดา ฤาไกรศรี
28
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX5
84
13
ดวงพร ยมพินิจ
29
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
85
14
คำบิน เพริศแก้ว
32
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
86
15
วันนี อินธิโคตร
34
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
87
16
คำปุ่น ตงธิ
35
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
88
17
ดอกไม้ พึ่งกระโทก
39
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
89
18
คำใส แย้มไชยศรี
40
11
3
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX4
90
19
ดวงจันทร์ คิอินธิ
44
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
91
20
ลอน ยมพินิจ
47
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
92
21
ก่าย คามราช
49
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
93
22
อาภัสสร อินธิโคตร
50
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
94
23
ประดิษฐ์ คิอินธิ
51
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
95
24
สมร ไชยอินทร์
53
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
96
25
สมใจ แย้มไชยศรี
56
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
97
26
ประเสริฐ เดชโฮม
57
11
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX9
98
27
อานนท์ พิมยะวงค์
58
11
3
เรียบร้อย
5XXXXXXXXXXX7
99
28
กาพัด คิอินธิ
61
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
100
29
ทวี เจริญสุข
62
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
101
30
ทวี คิอินธิ
63
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX2
102
31
ไพรัตน์ คิอินธิ
65
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
103
32
สำราญ ยมพินิจ
67
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
104
33
นิรันดร์ ถาสุราช
68
11
1
3
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX7
105
34
คำไพ ไกยะราช
71
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
106
35
อ่อนจันทร์ อินธิโคตร
73
11
2
2
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX5
107
36
วาสนา เดชโฮม
74
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
108
37
เพียร อินธิโคตร
75
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
109
38
แดง ไกยะราช
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
110
39
สมจิต วงค์มหา
81
11
2
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX2
111
40
มนตรี อดทน
82
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX2
112
41
ดาวัลย์ พิมยะวงค์
83
11
7
เรียบร้อย
5XXXXXXXXXXX6
113
42
เชิดชิด สุพิมล
84
11
2
2
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX6
114
43
แตงอ่อน คิอินธิ
85
11
3
2
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX4
115
44
บุญไร ยมพินิจ
88
11
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX8
116
45
สุดารัตน์ เพริศแก้ว
93
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX2
117
46
ประมอญ เพริศแก้ว
96
11
4
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX4
118
47
วาสนา ขันทะชา
99
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX7
119
48
วีระศักดิ์ คิอินธิ
100
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX6
120
49
อุรารัตน์ แย้มไชยศรี
101
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
121
50
เพชรสมัย ยมพินิจ
108
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX9
122
51
แพง พิมยะวงค์
109
11
5
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX5
123
52
ไมตรี เพริศแก้ว
119
11
7
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
124
53
วันดี เพริศแก้ว
32
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX1
125
54
สะเทือน คิอินธิ
128
11
1
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX4
126
55
ศรีสงคราม เคนจำปา
157
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX0
127
56
ขวัญพล ขันทะชา
124
11
2
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX3
128
57
ธีระชัย ขันทะชา
124
11
3
สำรวจแล้ว
1XXXXXXXXXXX0
129
58
นฤมล วงค์มหา
195
11
3
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX5
130
59
ไสว แย้มไชยศรี
40
11
1
1
สำรวจแล้ว
3XXXXXXXXXXX2
131
60
ดัชนี เพริศแก้ว
79
11
4
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
132
61
สุดใจ ยมพินิจ
214
11
1
เรียบร้อย
3XXXXXXXXXXX4
133
62
กฤษณา คิอินธิ
65
11
1
เรียบร้อย
5XXXXXXXXXXX3