ข้อมูลเกษตรกรบ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/farmer11

NULL=รอตรวจสอบ 0=ไม่มารับเอกสาร 1=เรียบร้อยไม่ส่งต่อ 2=รอดำเนินการ 3=สำรวจแล้ว 8 เสร็จสิ้นมารับเอกสารได้ 9=ยังไม่มารับ อื่นๆ=ไม่มีเงื่อนไข =? มีข้อมูลแล้ว รอสอบถามเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ Ref_no ลำดับอ้างอิง ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สถานะ หมายเหตุ รหัส
1
นัฐพล แก้วฝ่าย
242
11
สำรวจแล้ว
น.ส.4จ 46008 X:389384 Y:1952495 [4-2-74] น.ส.4จ 32467 X:396389 Y:1956183 [5-1-0]
1471100085739
2
จีรยุทธ มหาบุญ
112
11
สำรวจแล้ว
น.ส.4จ 37122 X:395970 Y:1948797 [3-3-38] น.ส.4จ 31545 X:397084 Y:1945800 [3-2-22] น.ส.4จ 37135 X:396332 Y:1947168 [4-2-75] สมาชิก นายวันชัย มหาบุญ[3620400558407]
1471100208946
3
อภิชัย ศรีช่วย
37
10
ไม่มารับเอกสาร
น.ส.4จ 16798 X:388805 Y:1938454 [7-0-0] สมาชิก นายบุญมี ใยแก้ว[3471100494813]
2471100018100
4
วรรณี ชาเหลา
1136/5
สำรวจแล้ว
+ น.ส.4จ 3137 X:388736 Y:1945207 Z:48N [4-0-10] + น.ส.4จ 33705 X:395327 Y:1947681 Z:48N [8-1-51 ไร่]
3471100491636
5
02
คำเบา แย้มไชยศรี
2
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 20594 [2-3-79] ไร่ x:395135 y:1947241
3471100118676
6
07
บุญถัน คามราช
11
11
รอดำเนินการ
+_เปลี่ยนผู้นำครัวเรือน - ลบ นายบุญถัน คามราช [ตาย] เป็นนาง บุดดี ยมพิินิจ
3471100119371
7
21
ประดิษฐ์ วงค์ดวงผา
45
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 6997 X:396094 Y:1949074 [3-0-43 ไร่]
3471100151941
8
23
เขื่อนคำ คิอินธิ
48
11
รอดำเนินการ
-->ลาออก/ยกเลิก/ลบ/ย้ายโฉนด 21477 ไปให้นายสะเทือน คิอินธิ[3471100152114]
1471100015722
9
29
ประเสริฐ ทนนวน
70
11
สำรวจแล้ว
=? เพิ่ม น.ส.4จ 48094(มีแล้ว) X:393638 Y:1940482 Z:48N [6-0-0 ไร่] -*ขาดสำเนาบัตรนางแอ่น ทนนวน
3471100153170
10
39
บุญฮู้ เดชขันธ์
91
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 48635 X:395955 Y:1947771 [9-2-83.1] ไร่
3471100118951
11
44
สุกัน ยมพินิจ
98
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4 จ. 46056 X:397103 Y:1948990 +เพิ่ม น.ส.4 จ. 45681 X:395299 Y:1948435
3471100120549
12
55
อนุชา เพริศแก้ว
134
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่มโฉนด น.ส.4จ 45243 X:394843 Y:194775
3471100022326
13
62
สิงห์ไทย ทนนวน
77
11
รอดำเนินการ
ขอสมุดใหม่
3471100151568
14
66
ศักดิ์สิทธิ์ แก้วพาดี
219
รอดำเนินการ
ขอสมุดใหม่ [ยังไม่มีสมุด]
3471100170121
15
01
สมคิด ทนนวน
5
11
สำรวจแล้ว
น.ส.4จ 13474[21-0-0](แบ่งเหลือ 16 ไร่) X:396910 Y:1948796 + เพิ่ม น.ส.4จ. 7271 X:395926 Y:1947779 [9-0-3.1 ไร่]
3471100119001
16
02
ดลใจ คิอินธิ
6
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม ส.ป.ก.4-01ข 5844|||0050 X:401255 Y:1950549 [7-1-10] ไร่ +เพิ่ม นายบัวแถว นามเสาร์ -ลบ นางสีพล คิอินธิ [ตาย]
3471100119052
17
10
พิเศษ คิอินธิ
24
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 31589 X:396389 Y:1948872 [10-2-78] + น.ส.4จ 34861 X:397044 Y:1946260 [5-1-0] + น.ส.4จ 36009 X:396175 Y:1948513 [21-3-95]
3471100120328
18
33
นิรันดร์ ถาสุราช
68
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4จ. 34303(มีแล้ว)X:392819 Y:1949122 [2-0-31 ไร่] +เพิ่ม น.ส.4จ. 34302 X:392827 Y:1949143 [1-3-76 ไร่] +เพิ่ม น.ส.4จ. 7079 X:395172 Y:1947191 [12-1-94] +เพิ่ม น.ส.4จ. 10316 X:396335 Y:1946224 [7-1-26]
3471100153137
19
35
อ่อนจันทร์ อินธิโคตร
73
11
สำรวจแล้ว
+_ แก้ไข -ลบ น.ส.4จ 39991 +เพิ่ม โฉนด 39990
3471100153315
20
39
สมจิต วงค์มหา
81
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ. 45936 X:393862 Y:1941150 [7-0-62 ไร่]
3471100120212
21
42
เชิดชิด สุพิมล
84
11
สำรวจแล้ว
+ เพิิ่ม น.ส.4จ. 21400 X:395412 Y:1946597 [3-0-50] + เพิ่ม น.ส.4จ. 30763 X393205 Y:1943760 [8-0-26]
3471100176226
22
43
แตงอ่อน คิอินธิ
85
11
สำรวจแล้ว
+ น.ส.4จ 16036 X:395694 Y:1948022 [4-1-44 ไร่] + น.ส.4จ 41206 X:392562 Y:1950718 [3-1-42 ไร่]
3471100119664
23
46
ประมอญ เพริศแก้ว
96
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4จ 44547 X:396716 Y:1948460 [2-3-88] ไร่
3471100151894
24
54
สะเทือน คิอินธิ
128
11
สำรวจแล้ว
+ เพิ่ม น.ส.4จ 21477 X:396233 Y:1947214 [17-2-98 ไร่]
3471100152114
25
59
ไสว แย้มไชยศรี
40
11
สำรวจแล้ว
+เพิ่ม น.ส.4จ 45680 X:395318 Y:1948399 [1-1-30] ไร่
3471100151622