ข้อมูลเกษตรกรบ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/farmer11

NULL=รอตรวจสอบ 0=ไม่มารับเอกสาร 1=เรียบร้อยไม่ส่งต่อ 2=รอดำเนินการ 3=สำรวจแล้ว 8 เสร็จสิ้นมารับเอกสารได้ 9=ยังไม่มารับ อื่นๆ=ไม่มีเงื่อนไข =? มีข้อมูลแล้ว รอสอบถามเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สถานะ หมายเหตุ รหัส
1
นัฐพล แก้วฝ่าย
242
11
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
1471100085739
2
อภิชัย ศรีช่วย
37
10
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
2471100018100
3
ระพิน ริยะบุตร
217
11
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
3471100484087
4
ประริวัตย์ วาดวงค์
114
11
เรียบร้อย
ขึ้นทะเบียนสำเร็จ
3480900091755
5
วันชัย มหาบุญ
9
11
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
3620400558407
6
สดใส คิอินธิ
110/112
00
เรียบร้อย
ขอขึ้นทะเบียน
5471100017205
7
สิงห์ไทย ทนนวน
196
11
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
3471100151568
8
เพ็ญวิภา ใยแก้ว
251
11
เรียบร้อย
ยังไม่มีสมุดเกษตรกร
3471100494864