ข้อมูลเกษตรกรบ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ความคืบหน้าของการดำเนินการ

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/farmer

NULL=รอตรวจสอบ 0=ไม่มารับเอกสาร 1=เรียบร้อยไม่ส่งต่อ 2=รอดำเนินการ 3=สำรวจแล้ว 8 เสร็จสิ้นมารับเอกสารได้ 9=ยังไม่มารับ อื่นๆ=ไม่มีเงื่อนไข =? มีข้อมูลแล้ว รอสอบถามเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ Ref_no ลำดับอ้างอิง ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ บ้าน ตำบล พื้นที่เพาะปลูกเดิม Auto_Count
เลขโฉนด
พื้นที่เพาะปลูกใหม่
เลขโฉนด
สถานะ รหัส
1
นัฐพล แก้วฝ่าย
242
หนองตาไก้
อากาศ
2
46008,32467 สำรวจแล้ว
1471100085739
2
จีรยุทธ มหาบุญ
112
หนองตาไก้
อากาศ
3
37122,31545,37135 สำรวจแล้ว
1471100208946
3
อภิชัย ศรีช่วย
37
อากาศ
อากาศ
1
1
16799[14-1-12/7-0-0]
1
16798 ไม่มารับเอกสาร
2471100018100
4
วรรณี ชาเหลา
1136/5
สำรวจแล้ว
3471100491636
5
01
กงไกว แย้มไชยศรี
1
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
3713,37122
เรียบร้อย
3471100119494
6
02
คำเบา แย้มไชยศรี
2
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
8701
1
20594 สำรวจแล้ว
3471100118676
7
03
บุญรักษ์ แย้มไชยศรี
3
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
13435,44105,6996
เรียบร้อย
3471100118781
8
04
จงใจ แย้มไชยศรี
148
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7203,7246
เรียบร้อย
3471100118901
9
05
วาที คิอินธิ
9
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7012,63927
เรียบร้อย
3471100119249
10
06
นวน คำชาลี
10
หนองตาไก้
อากาศ
6
6
10310,19027,19032,7255,19029,31596
เรียบร้อย
3471100119338
11
07
บุญถัน คามราช
11
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
39275,11180
รอดำเนินการ
3471100119371
12
08
สมัย เพริศแก้ว
13
หนองตาไก้
อากาศ
6
6
37134,37123,39274,8020,37124,37133
เรียบร้อย
3471100119559
13
09
บุญเพ็ง เพลิดแก้ว
16
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
371772,9034,8042,32311
เรียบร้อย
3471100120280
14
10
สารี เพริศแก้ว
18
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
13466,7248
เรียบร้อย
3471100119869
15
11
ไพ วงค์มหา
22
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7254,9987
เรียบร้อย
3471100120131
16
12
เตรียมศักดิ์ คามราช
25
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
7218,7215,13467,35782
เรียบร้อย
3471100120361
17
13
ประกรายแก้ว ชาทองยศ
2
2
11185,6998
เรียบร้อย
3471100120573
18
14
ทองไหล ไกยะราช
30
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7009,44118
เรียบร้อย
3471100120794
19
15
ทองใบ เพริศแก้ว
31
หนองตาไก้
อากาศ
8
8
9036,19540,39475,46540,39474,39476,45639,19539
เรียบร้อย
3471100120883
20
16
สม ยมพินิจ
33
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
36416,13471
เรียบร้อย
3471100151037
21
17
ใบอ่อน ตุ้ยสีแก้ว
207
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
25046
เรียบร้อย
3471100151053
22
18
ทองสา พิมยะวงค์
37
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
33622,10016,9035
เรียบร้อย
3471100151410
23
19
คำศรี ยมพินิจ
42
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
36008,21476,10313
เรียบร้อย
3471100151738
24
20
ประยูร คิอินธิ
43
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
3259,7258,37132,37127
เรียบร้อย
3471100119541
25
21
ประดิษฐ์ วงค์ดวงผา
45
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
8729,42581,6997
สำรวจแล้ว
3471100151941
26
22
กายนต์ คิอินธิ
46
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
41330,7219,36009
เรียบร้อย
3471100151991
27
23
เขื่อนคำ คิอินธิ
48
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
21477
รอดำเนินการ
1471100015722
28
24
ไชยะ แย้มไชยศรี
52
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
8700
เรียบร้อย
3471100152327
29
25
ไกษร คิอินธิ
55
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
8010,7095
เรียบร้อย
3471100151860
30
26
บุญฮอง นามเสาร์
59
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
16035,7120,7121,7373
เรียบร้อย
3471100152696
31
27
เตียง ทนนวน
64
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
8255,11283,7374
เรียบร้อย
3471100152921
32
28
คำผุ แย้มไชยศรี
66
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
10331,7238
เรียบร้อย
3471100153048
33
29
ประเสริฐ ทนนวน
70
หนองตาไก้
อากาศ
6
6
37553,38443,15587,15589,21636,48094
สำรวจแล้ว
3471100153170
34
30
ลำใย กุลภา
รอตรวจสอบ
3471100272004
35
31
คำเภา งาสิทธิ์
เรียบร้อย
3471100222759
36
32
คมทวน อัครจันทร์
135
1
1
35279
เรียบร้อย
3471100013491
37
33
คำพัน เพริศแก้ว
76
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
7249,34860,10325
เรียบร้อย
3471100119851
38
34
เลิศแก้ว ทนนวน
77
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
5744||8254,24/84,14/84
เรียบร้อย
3471100151517
39
35
ประเสริฐ ยมพินิจ
78
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
39325,37481,37578,11183
เรียบร้อย
3471100120581
40
36
เฉลิมชัย เคี่ยงคำผง
รอตรวจสอบ
3471100005898
41
37
ประสาร แก่นดี
87
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
5882,10348
เรียบร้อย
3471100120450
42
38
ลำไพ ผากงคำ
90
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7253,45696
เรียบร้อย
3471100119711
43
39
บุญฮู้ เดชขันธ์
91
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7271
1
48635 สำรวจแล้ว
3471100118951
44
40
สมศักดิ์ แย้มไชยศรี
92
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
7202,44182,38795
เรียบร้อย
3471100118773
45
41
เพ็ญศรี วงค์มหา
94
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
38794,36489
เรียบร้อย
3471100120158
46
42
คำแปรว อินธิสิทธิ์
95
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
8448,21402,30696
เรียบร้อย
3471100151533
47
43
อินปง คิอินธิ
97
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
42302
เรียบร้อย
3471100119133
48
44
สุกัน ยมพินิจ
98
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
39326,11182
2
45681,46056 สำรวจแล้ว
3471100120549
49
45
ประวัน ยมพินิจ
4
4
11131,8051,39324,11184
เรียบร้อย
3471100120506
50
46
วอ ตงแก้ว
103
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
19537
เรียบร้อย
3471100157272
51
47
วิรัตน์ เพริศแก้ว
106
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
46543,8254,7205,12282
เรียบร้อย
3471100120867
52
48
บังอร คิอินธิ
110
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7261
เรียบร้อย
3470500308757
53
49
มงคล พัดเปี้ยมา
115
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
32025,32022,43877,35046
เรียบร้อย
3480900335930
54
50
บังอร โยธายุทธ์
116
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
8698,8700
เรียบร้อย
3471100152351
55
51
วราพร ถาสุราช
118
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7200
เรียบร้อย
5471100017221
56
52
วันทอง ไอยะไกรษร
120
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
14927,7201
เรียบร้อย
3471100020145
57
53
วิชัย อัมลา
2
2
42285,5218(นส3ก)
รอตรวจสอบ
3471100225235
58
54
สุรีรัตน์ เหง้าละคร
123
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
9040,46737
เรียบร้อย
3471100022369
59
55
อนุชา เพริศแก้ว
134
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7108,25083
1
45243 สำรวจแล้ว
3471100022326
60
56
วัลยา ศรีช่วย
155
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
46738
เรียบร้อย
3471100493001
61
57
สหวั่น แย้มไชยศรี
138
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
45682,46055
เรียบร้อย
3471100151631
62
58
นุจรินทร์ คำเรืองโคตร
156
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
40915
เรียบร้อย
2471100003234
63
59
รัชนี แสงคำ
เรียบร้อย
3471100157311
64
60
ขจรศักดิ์ หอมเฮ้า
244
รอตรวจสอบ
3470800485352
65
61
บันดรศักดิ์ จำรักษา
189
4
4
34901,34900,36389,7243
เรียบร้อย
3471100152467
66
62
สิงห์ไทย ทนนวน
77
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
21406
รอดำเนินการ
3471100151568
67
63
ธัญลักษณ์ คิอินธิ
197
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
8016,7014,38143
เรียบร้อย
3471100495747
68
64
ชุดา สายธิไชย
200
2
2
43872,43871
เรียบร้อย
5471100017027
69
65
เมตตา เจริญรัตน์
52
หนองตาไก้
อากาศ
3
4
10323,8699,?,
เรียบร้อย
3470400628024
70
66
ศักดิ์สิทธิ์ แก้วพาดี
219
1
1
47855
รอดำเนินการ
3471100170121
71
67
เพ็ญวิภา ใยแก้ว
1
1
16798
เรียบร้อย
3471100494864
72
01
สมคิด ทนนวน
5
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
13474
1
7271 สำรวจแล้ว
3471100119001
73
02
ดลใจ คิอินธิ
6
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
38142
1
5844|||0050 สำรวจแล้ว
3471100119052
74
03
บัวไล งิ้วโสม
8
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
13464,6999
เรียบร้อย
3471100119206
75
04
ทองจันทร์ คิอินธิ
12
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
35398,39537,39536
เรียบร้อย
3471100119460
76
05
บุญเลิศ คิอินธิ
14
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
36628,7235
เรียบร้อย
3471100119613
77
06
ไกลคร คิอินธิ
15
หนองตาไก้
อากาศ
5
6
36356,36357,7217,35045,7225,8697
เรียบร้อย
3471100119656
78
07
วีระพล เพริศแก้ว
17
หนองตาไก้
อากาศ
6
6
46705,7007,7216,46706,46787,46786
เรียบร้อย
3471100119796
79
08
เนาวรัตน์ คิอินธิ
21
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
47265,47786,7041,7042
เรียบร้อย
3471100120093
80
09
สีสวาท เคนไชยวงค์
23
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
8042
เรียบร้อย
3471100120247
81
10
พิเศษ คิอินธิ
24
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
31590
3
31589,34861,36009 สำรวจแล้ว
3471100120328
82
11
เสมียน ไตรวงค์ย้อย
26
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7376,13461
เรียบร้อย
3471100120441
83
12
พัสดา ฤาไกรศรี
28
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
10022,7208,47840
เรียบร้อย
3471100120875
84
13
ดวงพร ยมพินิจ
29
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
7071,7207,42508,42507,11190
เรียบร้อย
3471100120069
85
14
คำบิน เพริศแก้ว
32
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7371,39764
เรียบร้อย
3471100142836
86
15
วันนี อินธิโคตร
34
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
10332,10333,7210
เรียบร้อย
3471100151151
87
16
คำปุ่น ตงธิ
35
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
7385,7390,11179
เรียบร้อย
3471100154061
88
17
ดอกไม้ พึ่งกระโทก
39
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
21405,7104,12410,21404,8008
เรียบร้อย
3471100151550
89
18
คำใส แย้มไชยศรี
40
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
28210,31593,45678
เรียบร้อย
3471100151584
90
19
ดวงจันทร์ คิอินธิ
44
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7224
เรียบร้อย
3471100151843
91
20
ลอน ยมพินิจ
47
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
10314,7206,39273,39160
เรียบร้อย
3471100152050
92
21
ก่าย คามราช
49
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7240,8009
เรียบร้อย
3471100152149
93
22
อาภัสสร อินธิโคตร
50
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
34633,39989,36369,31771
เรียบร้อย
3471100111353
94
23
ประดิษฐ์ คิอินธิ
51
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
36626,8017,7013,39162
เรียบร้อย
3471100152301
95
24
สมร ไชยอินทร์
53
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
36417,7277
เรียบร้อย
3471100152408
96
25
สมใจ แย้มไชยศรี
56
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
10322,31544,10329,45011,13463
เรียบร้อย
3471100152521
97
26
ประเสริฐ เดชโฮม
57
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
10018,9986,4061
เรียบร้อย
3471100152599
98
27
อานนท์ พิมยะวงค์
58
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
10019,19400,7262
เรียบร้อย
5471190000277
99
28
กาพัด คิอินธิ
61
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
7260,7263,35397,31592,43210
เรียบร้อย
3471100152793
100
29
ทวี คามราช
62
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
7256,13468,7010
เรียบร้อย
3471100152858
101
30
ทวี คิอินธิ
63
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7227
เรียบร้อย
3471100152882
102
31
ไพรัตน์ คิอินธิ
65
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
35047
เรียบร้อย
3471100152971
103
32
สำราญ ยมพินิจ
67
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
7384,7989,7990,34859
เรียบร้อย
3471100153064
104
33
นิรันดร์ ถาสุราช
68
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
34303
3
34302,7079,10316 สำรวจแล้ว
3471100153137
105
34
คำไพ ไกยะราช
71
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
39272,7001,7252
เรียบร้อย
3471100153218
106
35
อ่อนจันทร์ อินธิโคตร
73
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
36366,36367,39992,39991
1
39990 สำรวจแล้ว
3471100153315
107
36
วาสนา เดชโฮม
74
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
31594,39129,8942
เรียบร้อย
3471100153366
108
37
เพียร อินธิโคตร
75
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
11175,39993,36368,39990
เรียบร้อย
3471100151177
109
38
แดง ไกยะราช
3
3
44117,42303,7252
เรียบร้อย
3471100120824
110
39
สมจิต วงค์มหา
81
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
13474,38793
1
45936 สำรวจแล้ว
3471100120212
111
40
มนตรี อดทน
82
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
34379
เรียบร้อย
3471100118722
112
41
ดาวัลย์ พิมยะวงค์
83
หนองตาไก้
อากาศ
7
6
36365,10014,33621,7236,17/3054(สปก4-01ข),10014
เรียบร้อย
5471100020966
113
42
เชิดชิด สุพิมล
84
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7209,40320
2
21400,30763 สำรวจแล้ว
3471100176226
114
43
แตงอ่อน คิอินธิ
85
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
7075,36358,7040
2
16036,41206 สำรวจแล้ว
3471100119664
115
44
บุญไร ยมพินิจ
88
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
7027,37131,43547,37126
เรียบร้อย
3471100119508
116
45
สุดารัตน์ เพริศแก้ว
93
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
8005,39161,9037,7220,8019
เรียบร้อย
3471100120972
117
46
ประมอญ เพริศแก้ว
96
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
24825,8010,39760,39762
1
44547 สำรวจแล้ว
3471100151894
118
47
วาสนา ขันทะชา
99
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
41177,7276,8004
เรียบร้อย
3470800467397
119
48
วีระศักดิ์ คิอินธิ
100
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
47264,47785
เรียบร้อย
3471100120026
120
49
อุรารัตน์ แย้มไชยศรี
101
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
28203,46054,45679,11187
เรียบร้อย
3471100152653
121
50
เพชรสมัย ยมพินิจ
108
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
10315,47229
เรียบร้อย
3471100154079
122
51
แพง พิมยะวงค์
109
หนองตาไก้
อากาศ
5
5
10017,33620,7264,34845,7000
เรียบร้อย
3471100119125
123
52
ไมตรี เพริศแก้ว
119
หนองตาไก้
อากาศ
7
7
39761,39624,7251,7008,47529,47769,47770
เรียบร้อย
3471100119931
124
53
วันดี เพริศแก้ว
32
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
11155,39765
เรียบร้อย
3471100151011
125
54
สะเทือน คิอินธิ
128
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
13465
1
21477 สำรวจแล้ว
3471100152114
126
55
ศรีสงคราม เคนจำปา
157
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
46961,42919,41331
เรียบร้อย
3471100490800
127
56
ขวัญพล ขันทะชา
124
หนองตาไก้
อากาศ
2
2
7199,15899
เรียบร้อย
3471100007343
128
57
ธีระชัย ขันทะชา
124
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
43109,31595,15898
เรียบร้อย
1471100009030
129
58
นฤมล วงค์มหา
195
หนองตาไก้
อากาศ
3
3
45299,42490,38792
เรียบร้อย
3471100097865
130
59
ไสว แย้มไชยศรี
40
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
8003
1
45680 สำรวจแล้ว
3471100151622
131
60
ดัชนี เพริศแก้ว
79
หนองตาไก้
อากาศ
4
4
21399,39763,39759,7072
เรียบร้อย
3480900343754
132
61
สุดใจ ยมพินิจ
214
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
10315
เรียบร้อย
3471100152424
133
62
กฤษณา คิอินธิ
65
หนองตาไก้
อากาศ
1
1
7011
เรียบร้อย
5471190004183